Každý pobyt u nás je založen na

  • dostatku přirozeného pohybu venku a her v přírodě
  • posilování fyzické zdatnosti v terénu
  • rozvíjení fyzické kondice při zdolávání přírodních překážek
  • dostatku časového prostoru pro volnou hru -  děti z odlišného prostředí většinou městského typu si velmi užívají možnost volné hry v různých typech ekosystémů, které jim rozvíjí tvořivost, spolupráci a přináší zábavu
  • práce s přírodninou v naší polytechnické dílničce 

Jsme zařazeni do sítě ekocenter, které nabízejí výukové programy. 

Ekocentra Čr

Nabízíme tyto programy jako součást pobytu u nás ve Škole v přírodě. Ke každému tématu je připravena řada činností, které vychází z místních tradic a tématem se prolínají.

Pokud vyjíždějící škola má svůj program připravený dle jejich školního vzdělávacího programu, samozřejmě můžeme činnosti a aktivity při pobytu přizpůsobit dle domluvy.

Jaro ve vsi a za vsí

1. Hody, hody doprovody aneb chystáme se na pomlázku

- seznámení se s lidovou slovesností a tradicemi v období Velikonoc. Kdo je to koledník  a proč se chodila obchůzka s řehtačkou. Co je pučálka - ochutnání tradičního velikonočního pokrmu z naklíčeného hrachu. Práce s proutím - pletení pomlázky či jiného výrobku z proutí. Pozorování ekosystému rybník - potok - les. Pozorování hospodářských zvířat. Kdo nám dává mléko - ukázka, jak se získává mléko od kozy, krávy nebo ovce. Možnost návštěvy farmy a chráněné dílny Na vlně - zpracování vlny.

  CIMG6498 IMG 6062 CIMG4852 IMG 6438 CIMG3018 P5160058

2. Když jsem já sloužil

- seznámení se s  hospodářskými zvířaty, užitek z hospodářských zvířat, pozorování mláďat na farmě. Kdo nám dává mléko - ukázka, jak se získává mléko od kozy, krávy nebo ovce. Možnost návštěvy farmy a chráněné dílny Na vlně - zpracování vlny. Ukázka starého hospodářského nářadí v místním muzeu. Názvy předmětů, které se dříve používaly apod.  Rukodělná činnost -  výroba společného statku a zvířátek na něm z přírodnin (dřevěné hranoly, špalíky, větve, proutí, drát, vlna, peří apod.) Vše je doplněno hudební a literárně dramatickou složkou výchovy.

 CIMG6491 CIMG6523CIMG4187  236  PA084011 CIMG3014

 3. Liška, šiška, pampeliška

- seznámení se  s ekosystémem les - louka, pozorování rozdílů těchto ekosystémů, kdo žije v lese, kdo žije na louce, ochrana přírody - poznej, co do lesa nepatří. Užitek les - louka, pozorování živočichů a rostlin na louce i v lese. Rostliny - jedovaté - léčivé. Vnímání lesa, louky všemi smysly -  hmat - hmatové hádanky, čich - poznej rostlinu apod. Sběr bylin a příprava bylinkového čaje. Vytvoření bylinkového herbáře. Rukodělné tvoření - ztvárnění rostlin a živočichů z přírodních materiálů - vlna, drát, mech apod. 

CIMG7511CIMG7513 1293  CIMG4163 Kosik s bylinkami CIMG9099 imageresize6 6 

4. My máme máječek pěkný zelený  

- seznámení se s životem předků v období jara, názorné přiblížení a porozumění lidovým tradicím, zvykům, obyčejům a pranostik, zdobení máječku  a hudebně dramatická složka výchovy - májové lidové písně s dudáckým doprovodem, pálení čarodějnic a Filipojakubská noc. Rukodělné tvoření - práce s přírodním materiálem na danou tématiku

CIMG7497 CIMG7493 CIMG7504 

5. Louka voní pro maminku 

- seznámením s ekosystémem louka - pozorování živočichů a rostlin na louce, Rostliny - jedovaté - léčivé. Vnímání lesa, louky všemi smysly -  hmat - hmatové hádanky, čich - poznej rostlinu apod. Sběr bylin a příprava bylinkového čaje. Literárně  dramatická a hudební složka výchovy spojená se svátkem matek. Rukodělné tvoření - různé květiny z přírodních materiálů - vlna, drát, mech apod.

CIMG7485 

6. Vyprávění starého úlu aneb, jak to chodí u včeliček

- seznámení se  s ekosystémem les - louka, rostliny a živočichové těchto ekosystému, především pak hmyz, rozdíl mezi včelou, čmelákem vosou a sršněm,  povídání si o včelím království - kdo žije v úle, co všechno včela umí a k čemu je užitečná, vývoj cyklus a řemesla včely, ukázka skutečných úlů a pozorování včel při práci za sklem, výroba dřevěných včelek z přírodního materiálu, případně svíček aj. předmětů z vosku, výlet do Včelína v Krušlově

  CIMG8902 CIMG8896  Snímek 226  včelí dílo2 CIMG6529 CIMG3054 CIMG9169 IMG 3113

 7. Bylinky víly Květušky

- seznámením s ekosystémem louka -    přímé pozorování a smyslové vnímání rostlin v okolní přírodě, rozlišování léčivých a jedovatých rostlin, sběr a tvoření „bylinkáře“ víly Květušky, smyslové hádanky - voňavé sáčky - vnímání a rozlišování vůně, vaření bylinkového čaje, pohybová dramatizace koloběhu života rostlin, společný herbář - skupinová práce

1.jpg  4 2 5 7 9 

 

8. Od zrna ke chlebu aneb poznáváme mlynářské řemeslo

- seznámením s ekosystémem pole- rozdíly - les a louka ve vazbě na hospodářský rok,  co rostliny potřebují k růstu, co roste a kdo žije všechno na poli - obilí, brambory, ale i plevelné rostliny - užitek, - doplněno lidovou slovesností - říkadly, písníčkami za doprovodu dudácké muziky, návštěva Hoslovického mlýna - kdo byl mlynář - rukodělná činnost - pečení chlebových hadů, výroba předmětu spojená s touto tématikou

230 CIMG7468  Snímek 118 CIMG2677 142 CIMG2350

9. Luční školka

 

seznámení s ekosystémem louka - přímé pozorování a smyslové vnímání života na louce- poznávání a pozorování jednotlivých živočichů a rostlin - vývojové etapy hmyzu, dramatizace - objevování a získávání nových informací o ekosystému louka - sběr přírodnin a výroba v polytechnické dílničce živočicha či rostliny, která žije/roste na louce, badatelské pokusy - práce s lupou, pozorování částí rostlin pod mikroskopem, kdo bydlí v hmyzím hotelu, skupinová práce - výroba hmyzího hotelu

 

  CIMG1032 CIMG1061  CIMG1262 CIMG1409 CIMG1450 CIMG1456                CIMG1785 

9.S kým si potok šeptá

 - seznámení se  s ekosystémem rybník - potok a les - louka, koloběh vody - hra, zdůraznění potřeby hospodárného a šetrného  zacházení  s vodou, proč potřebujeme vodu,  rostliny a živočichové uvedených  ekosystémů, pozorování vývojového cyklu žab, rukodělná činnost - výroba mlýnků, v případě počasí stavění hrází na potoce, výroba lodiček dle vlastní fantazie

   CIMG7462 CIMG8331 d18495de40f0f11c8f167de0a8af25f9 CIMG9195 CIMG9202 DSCN3455

9. Jak to bylo s Ferdou mravencem a neuvěřitelné mravenčí  proměny 

 - seznámení se a pozorování   ekosystému les a život v lese, rostliny a živočichové lesa, pozorování mraveniště - pomocí didaktických her (sluchové pexeso, najdi si svou královnu - pachové stopy apod.) se děti dozví podrobnosti o mravenci lesním - význam mravence, mravenčí řemesla, vývojový cyklu,  pozorování mravenců pomocí krabičkových lup, rukodělná činnost - vyrobí si společně z kartonu, jehličí a větviček  maketu mraveniště, mravenci z drátu a dalších přírodnin

   2301217340d217652a81c470c9ee4f35  CIMG1757 20191011 101739 resized 20191011 101910 resized 20191011 102054 resized 

10. Po cestách hejkala Žvejkala

- seznámení se a pozorování   ekosystému les a život v lese a jeho okolí , osvojování si poznatků o přírodě, pozorování změn v přírodě, didaktické hry s přírodovědnou tématikou, orientace v prostoru, posilování fyzické zdatnosti, na závěr pobytu zařazení stezky s přírodovědnými úkoly, rukodělná činnost - výroba dle fantazie z přírodního materiálu např. pařez - dozdobený dle fantazie apod.

 1293   CIMG7271  CIMG7276 CIMG8342 DSCN3364 CIMG7462

11. O posvícení všechno to voní

- seznámení se s životem našich předků - hospodářská zvířata, zemědělské práce dříve a nyní, rozdíly, zdravé potraviny,  co je to posvícení, proč se slaví, život a zvyky našich předků, dary podzimu, co nám přináší, pečení a zdobení tradičních hnětýnek, hudebně dramatická složka  doprovázená dudáckou muzikou

CIMG8306 

12. Draku, vyleť do oblak

- seznámení s ekosystémem les - louka - pole - rybník, pozorování podzimní přírody a změn v přírodě, pozorování hub, rostlin a živočichů v lese, možnost pozorování lesní zvěře v oboře, co roste na poli - sběr brambor a pečení brambor na ohni, dramatická a hudebně výchovná složka s touto tématikou spojená, rukodělná činnost - sběr přírodnin a tvoření z nich např. sběr šípků na čaj apod. 

 CIMG8336 fotky telefon 296 CIMG7273 

13. Možná přijde i Mikuláš

- seznámení se s životem předků v období podzimu, názorné přiblížení a porozumění lidovým tradicím, zvykům, obyčejům a pranostikám, kdo byly svaté Lucie, hudebně dramatická složka výchovy s touto tématikou, návštěva Mikuláše, čerta a anděla, rukodělná činnost - pečení a zdobení perníčků, výroba čerta, anděla z přírodního materiálu

 CIMG8366 CIMG8367 CIMG7309 CIMG8357 CIMG7305 CIMG7293 CIMG7303

14. Zima je tu zpátky, pojďme za zvířátky

- pozorování zimní přírody - změny, co dělají zvířátka a rostliny v zimě, pozorování stop, hry na sněhu, odlévání stop, pokusy se sněhem, cesta ke krmelci a pozorování znatelných stop, donesení krmiva, opakované pozorování - co zvířátka snědla, rukodělná činnost - výrobky z přírodnin inspirované zimní tématikou, odlitky stop

 CIMG8442 CIMG8366 CIMG8420 CIMG8654 

 15. Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš 

- pozorování zimní přírody - změny, co dělají zvířátka a rostliny v zimě, pozorování ptáčků u krmítka - určování, povídání o tom, kde jsou ostatní ptáci, predátoři ptáků, hry na sněhu a pozorování stop zejména ptačích - porovnávání, rukodělná činnost - výrobky z přírodnin inspirované zimní tématikou, odlitky stop

CIMG8419 CIMG8450 

 16. Masopust slavíme, v kole se točíme

- seznámení se s životem předků v období zimy, názorné přiblížení a porozumění lidovým tradicím, zvykům, obyčejům a pranostikám, co je to masopust, tradiční masopustní masky, hudebně dramatická složka s touto tématikou, vystoupení dudácké muziky,